นโยบายการรับประกันสินค้า Mobile & IT

เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้า www.Central.co.th บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน หรือรับประกันสภาพสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือ การจัดสินค้าผิดพลาด ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ทสินค้าประเภทไอที เฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ระบุไว้เท่านั้น

** การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะครอบคลุมเฉพาะการชำรุดของตัววัสดุ หรือข้อบกพร่องในการออกแบบหรือการผลิตเท่านั้น **

การรับประกันสินค้า

1. สินค้ากลุ่มไอที โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ท ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยการรับประกันตามนโยบายของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่เป็นตัวแทนสินค้านั้นๆ ท่านสามารถติดต่อ Central online contact center : 0-2730-7777 หรือ E-mail : contact@central.co.th

 • สินค้าจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และหรือ ตัวแทนจำหน่ายเพื่อประเมินสภาพสินค้าซึ่งใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันที่รับสินค้าคืน

 • กรณีพิจารณาอนุมัติรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าบริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าใหม่ให้ท่านภายใน 3 วันทำการ นับจากวันแจ้งผล

 • กรณีพิจารณาไม่อนุมัติรับคืนเนื่องจากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุ เช่น อุปกรณ์เสริมไม่ครบ ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรืออื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อแจ้งผลการตรวจสอบและจะส่งสินค้ากลับไปยังท่านภายใน 3 วันนับจากวันแจ้งผล

 • หากสินค้ามีปัญหาเกิน 7 วัน นับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) แต่ยังอยู่ในอายุการรับประกันของผู้ผลิต ท่านสามารถติดต่อผู้ผลิตโดยตรงเพื่อรับการบริการ โดยนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อยืนยันวันที่ซื้อสินค้าทุกครั้งหรือติดต่อ Central online contact center :0-2730-7777 หรือ E-mail : contact@central.co.th

** เงื่อนไขการรับคืนสินค้าเพื่อตรวจสอบ**
สินค้าที่รับคืนเพื่อตรวจสอบ จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ / กล่องเดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน / คู่มือการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม และใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับสินค้า

2. สินค้าทั่วไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดย สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพดั้งเดิมพร้อมขายเท่านั้น (สภาพดั้งเดิมพร้อมขาย หมายถึงสภาพสินค้า ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับคืนสินค้าบริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้าประเภทสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ หรือมีการหมดอายุ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อาหารและเครื่องดื่ม

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกันได้แก่

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่เหมาะสม ตกหล่น กระแทก การสึกหรอและรอยขูดขีดทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมเป็นระยะ (รวมไปถึงเลนส์กล้องถ่ายภาพ แบตเตอรี่ และหน้าจอ)

 • ผลิตภัณฑ์เสียหายจากการติดตั้งหรือใช้งานที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ถูกแกะ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมโดยที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทผู้ผลิตแต่งตั้ง โดยใช้นอกเหนือจากที่ออกแบบมา หรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคหรือความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในประเทศนั้น ฯลฯ

 • ชำรุดจากการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตไม่ได้แนะนำ รวมทั้งการชำรุดอาจเกิดจากไวรัสเข้าถึงระบบบริการ, ระบบคอมพิวเตอร์, บัญชีหรือเครือข่ายโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตซึ่งอาจเกิดจากการเจาะข้อมูลจากรหัสผ่านที่หละหลวม หรือวิธีอื่นใดก็ตาม

 • ความเสียหายที่เกิดจากความชื้น แบตเตอรี่ลัดวงจร เป็นสนิมโดนปฏิกิริยาเคมีของเหลว และสารอื่นที่ทำให้อุปกรณ์ชำรุดได้

 • การต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ชำรุด หรือไม่ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด หรือแจ้งไว้

 • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่นที่นอกเหนือการควบคุม อาทิ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ไฟกระชาก ฯลฯ

 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย

 • แบตเตอรี่เสียหายจากการชาร์จที่นานเกินไป และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้เพื่อความปลอดภัย และขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ

 • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบำรุงรักษา โดยไม่สอดคล้องตามขั้นตอนหรือละเลยไม่ได้รับบำรุงรักษา ตามคำแนะนำที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต

 • ดัดแปลง แก้ไข ลบ หรือทำให้เลข IMIE, Serial Number หรือ EAN ของผลิตภัณฑ์นั้นอ่านไม่ออก

นโยบายการรับประกันสินค้า Mobile & IT

เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้า www.Central.co.th บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน หรือรับประกันสภาพสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือ การจัดสินค้าผิดพลาด ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ทสินค้าประเภทไอที เฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ระบุไว้เท่านั้น

** การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะครอบคลุมเฉพาะการชำรุดของตัววัสดุ หรือข้อบกพร่องในการออกแบบหรือการผลิตเท่านั้น **

การรับประกันสินค้า

1. สินค้ากลุ่มไอที โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ท ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยการรับประกันตามนโยบายของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่เป็นตัวแทนสินค้านั้นๆ ท่านสามารถติดต่อ Central online contact center : 0-2730-7777 หรือ E-mail : contact@central.co.th

 • สินค้าจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และหรือ ตัวแทนจำหน่ายเพื่อประเมินสภาพสินค้าซึ่งใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 14 วันทำการนับจากวันที่รับสินค้าคืน

 • กรณีพิจารณาอนุมัติรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าบริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าใหม่ให้ท่านภายใน 3 วันทำการ นับจากวันแจ้งผล

 • กรณีพิจารณาไม่อนุมัติรับคืนเนื่องจากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุ เช่น อุปกรณ์เสริมไม่ครบ ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรืออื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อแจ้งผลการตรวจสอบและจะส่งสินค้ากลับไปยังท่านภายใน 3 วันนับจากวันแจ้งผล

 • หากสินค้ามีปัญหาเกิน 7 วัน นับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) แต่ยังอยู่ในอายุการรับประกันของผู้ผลิต ท่านสามารถติดต่อผู้ผลิตโดยตรงเพื่อรับการบริการ โดยนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อยืนยันวันที่ซื้อสินค้าทุกครั้งหรือติดต่อ Central online contact center :0-2730-7777 หรือ E-mail : contact@central.co.th

** เงื่อนไขการรับคืนสินค้าเพื่อตรวจสอบ**
สินค้าที่รับคืนเพื่อตรวจสอบ จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ / กล่องเดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน / คู่มือการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม และใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับสินค้า

2. สินค้าทั่วไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดย สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพดั้งเดิมพร้อมขายเท่านั้น (สภาพดั้งเดิมพร้อมขาย หมายถึงสภาพสินค้า ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับคืนสินค้าบริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้าประเภทสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ หรือมีการหมดอายุ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อาหารและเครื่องดื่ม

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกันได้แก่

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่เหมาะสม ตกหล่น กระแทก การสึกหรอและรอยขูดขีดทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมเป็นระยะ (รวมไปถึงเลนส์กล้องถ่ายภาพ แบตเตอรี่ และหน้าจอ)

 • ผลิตภัณฑ์เสียหายจากการติดตั้งหรือใช้งานที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ถูกแกะ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมโดยที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทผู้ผลิตแต่งตั้ง โดยใช้นอกเหนือจากที่ออกแบบมา หรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคหรือความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในประเทศนั้น ฯลฯ

 • ชำรุดจากการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตไม่ได้แนะนำ รวมทั้งการชำรุดอาจเกิดจากไวรัสเข้าถึงระบบบริการ, ระบบคอมพิวเตอร์, บัญชีหรือเครือข่ายโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตซึ่งอาจเกิดจากการเจาะข้อมูลจากรหัสผ่านที่หละหลวม หรือวิธีอื่นใดก็ตาม

 • ความเสียหายที่เกิดจากความชื้น แบตเตอรี่ลัดวงจร เป็นสนิมโดนปฏิกิริยาเคมีของเหลว และสารอื่นที่ทำให้อุปกรณ์ชำรุดได้

 • การต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ชำรุด หรือไม่ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด หรือแจ้งไว้

 • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่นที่นอกเหนือการควบคุม อาทิ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ไฟกระชาก ฯลฯ

 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย

 • แบตเตอรี่เสียหายจากการชาร์จที่นานเกินไป และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้เพื่อความปลอดภัย และขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ

 • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบำรุงรักษา โดยไม่สอดคล้องตามขั้นตอนหรือละเลยไม่ได้รับบำรุงรักษา ตามคำแนะนำที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต

 • ดัดแปลง แก้ไข ลบ หรือทำให้เลข IMIE, Serial Number หรือ EAN ของผลิตภัณฑ์นั้นอ่านไม่ออก